ALGEMENE VOORWAARDEN SCHOONHEIDSSALON L' ESTHETIQUE.

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen schoonheidssalon
L' Esthetique en een cliënt waarop schoonheidssalon L' Esthetique deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen schoonheidssalon L' Esthetique
Schoonheidssalon L' Esthetique zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Schoonheidssalon LaL' Esthetique zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan schoonheidssalon L' Esthetique melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag schoonheidssalonL' Esthetique 50% voor de afgesproken behandeling aan de cliënt in rekening brengen.Indien cliënt langer te laat of helemaal niet op afspraak verschijnt, kan schoonheidssalon L' Esthetique 50% voor de afgesproken behandeling aan de cliënt in rekening brengen.

4. Betaling
Schoonheidssalon L' Esthetique vermeldt alle prijzen van behandelingen zichtbaar in de salon. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling contant te voldoen.

5. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet schoonheidssalon L' Esthetique vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Schoonheidssalon L' Esthetique neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem. Schoonheidssalon L' Esthetique behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. SchoonheidssalonL' Esthetique zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

6. Geheimhouding
De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de schoonheidsspecialiste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid
Schoonheidssalon L' Esthetique is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Schoonheidssalon L' Esthetique is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

8. Beschadiging & diefstal
SchoonheidssalonL' Esthetique heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Schoonheidssalon L' Esthetique meldt diefstal altijd bij de politie.

9. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van schoonheidssalon L' Esthetique. Schoonheidssalon L' Esthetique moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal schoonheidssalonL' Esthetique de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien schoonheidssalonL' Esthetique en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

10. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft schoonheidssalon L' Esthetique het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

11. Recht
Op elke overeenkomst tussen schoonheidssalon L' Esthetique en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

12. Vragen en feedback
Schoonheidssalon L' Esthetique controleert regelmatig of zij aan deze algemene voorwaarden voldoet.
Als u vragen heeft over onze algemene voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen:
Schoonheidssalon L' Esthetique
Suuddal 48
7921 EJ Zuidwolde
06-41666771
info@lesthetique.nl